wrapper

Акції

Внутрішні новини

Особлива інформація емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента


 

 

 

 

 

Read more

Скликання річних Загальних зборів

 

 

 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ !

Приватне акціонерне товариство «УКРПРОФТУР», код ЄДРПОУ 02605473, місцезнаходження: 02002, м. Київ, вулиця Раїси Окіпної, 2 повідомляє про скликання річних Загальних зборів, що відбудуться 23 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, Г\К «Турист» (2-й поверх) кабінет Президента ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Реєстрація учасників з 10 год. 20 хв. до 10 год. 50 хв.

Початок зборів об 11 год. 00 хв.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».
 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».
 3. Про регламент проведення річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».
 4. Про затвердження річного звіту ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2017 рік.
 5. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «УКРПРОФТУР» за фінансовими результатами 2017 року, затвердження строку, порядку виплати дивідендів та покриття збитків.
 6. Про звіт Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2017 рік.
 7. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2017 рік.
 8. Про звіт Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2017 рік.
 9. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансового плану ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2018 рік.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню №1.

 1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР» у складі трьох осіб, а саме:

-  Сторожко Аліни Олександрівни – голова комісії,

- Стецишин Тетяни Антонівни – член комісії;

- Марач Іванни Вікторівни – член комісії.

 1. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 23.04.2018р., та складання Протоколу про підсумки голосування.
 2. Лічильній комісії забезпечити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».

По питанню № 2.

 1. Головою річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР» обрати акціонера - Федерацію професійних спілок України, в особі Заступника Голови ФПУ Саєнка Володимира Володимировича.
 2. Секретарем обрати Віце-Президента ПрАТ «УКРПРОФТУР» Найдюка Вадима Володимировича.

По питанню № 3.

 1. Голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «УКРПРОФТУР» з питання порядку денного здійснюється шляхом використання бюлетенів для голосування.
 2. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:
 • основна доповідь – до 15 хвилин;
 • співдоповідь – до 10 хвилин;
 • виступи в дебатах – до 5 хвилин;
 • відповіді на запитання – до 5 хвилин.
 1. Слово до виступу учасникам Загальних зборів надається Головою Зборів на їх прохання. Голова Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.
 2. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.
 3. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.
 4. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Зборів, підбиваються по першому питанню членами реєстраційної комісії, а з інших питань членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття.
 5. Збори акціонерів продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

По питанню № 4.

 1. Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УКРПРОФТУР», включаючи дочірні підприємства та господарські товариства, засновані за його участю за 2017 рік, згідно з додатком до даного Рішення.
 2. Доручити Правлінню ПрАТ «УКРПРОФТУР» (Президент Товариства Стрілець С.М.):

2.1. Забезпечити дієвий контроль за ефективністю використання матеріальної бази та фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, створених за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР» з метою підвищення рівня рентабельності господарської діяльності і  недопущення збитків по системі;

2.2. Поліпшити фінансово-розрахункову дисципліну підвідомчих структурних підрозділів  з метою забезпечення повної  сплати ними всіх належних відрахувань та недопущення прострочення сплати дивідендів в 2018 році.

2.3. Зобов’язати керівників дочірніх підприємств, рекомендувати керівникам господарських товариств з метою виконання планових завдань на 2018 рік:

2.3.1. Забезпечити здійснення ефективної політики витрат дочірніми підприємствами та господарським товариствами системи ПрАТ «УКРПРОФТУР» в прямій залежності  до рівня їх доходів;

2.3.2. Вжити заходів щодо покращення роботи маркетингової служби суб’єктів господарювання  системи ПрАТ «УКРПРОФТУР» для підвищення рівня та якості надання готельних та туристсько-екскурсійних послуг з метою збільшення потоку туристів та екскурсантів.

По питанню № 5.

1.Затвердити порядок розподілу чистого прибутку від господарської діяльності суб’єктів господарювання, створених та заснованих за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР» за підсумками роботи у 2017 року в сумі 8 348 000 гривень 00 копійок за напрямками:

1.1. На виплату дивідендів на прості іменні акції товариства – 28,87 відсотків , що становить 2 410 100 гривень 00 копійок, з них:

  - Федерації професійних спілок України – 96 відсотків, що становить  2 313 696 гривень 00 копійок;

  - Фонду     соціального    страхування   України – 4 відсотка, що становить 96 404 гривні 00 копійок;

1.2. На поповнення резервного фонду Товариства – 5 відсотків, що становить 417 400 гривень 00 копійок;

1.3. Решту  чистого прибутку в розмірі 66,13 відсотків, що становить 5 520 500 гривень 00 копійок ( в т.ч. чистий прибуток, отриманий від реалізації майна 4 905 000 гривень 00 копійок) залишити у розпорядженні Товариства на  модернізацію майнових комплексів суб’єктів господарювання, створених за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР», придбання активів, покриття збитків минулих періодів, оновлення виробництва та соціальні програми відповідно до рішень Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР».

 1. Затвердити суму дивідендів на одну просту акцію в розмірі 1,139511 гривні.
 2. Наглядовій раді ПрАТ «УКРПРОФТУР» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
 3. Встановити, що збитки акціонерних товариств, заснованих за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР», отримані в 2017 році, покриваються за рахунок прибутку, отриманого ними в наступних періодах.
 4. Правлінню Товариства забезпечити виплату дивідендів на діючі розрахункові банківські рахунки акціонерів відповідно до цього Рішення Загальних зборів та Постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» та вчинити інші дії, пов’язані із виконанням даної постанови, в установленому порядку.

По питанню № 6.

 1. Затвердити звіт про роботу Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР»
  за 2017 рік згідно з Додатком до даного Рішення.
 2. Роботу Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» в 2017 році визнати такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

По питанню № 7.

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «УКРПРОФТУР» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2017 року.

По питанню № 8.

 1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2017 рік згідно з Додатком до даного Рішення.
 2. Роботу Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» в 2017 році визнати такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

По питанню № 9.

 1. Визнати основними напрямами діяльності ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2018 рік:

- обслуговування туристів, інших клієнтів на прийомі у власних господарствах (готелях, туркомплексах, пансіонатах, кемпінгах, турбазах тощо);

- організація транспортних туристичних подорожей;

- надання послуг підприємствами харчування та торгівлі;

- надання інших додаткових послуг, передбачених Статутом Товариства (в т.ч. здача основних фондів в оренду, які простоюють та не задіяні у господарській діяльності, реалізація об’єктів нерухомості, подальше використання яких є недоцільним, утримання збитковим і т. д.);

- схоронність профспілкового майна в межах п.5 Угоди між ФДМУ та ФПУ про взаємодію №73 від 17.02.2012.

 1. Затвердити узагальнюючі показники фінансового плану ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2018 рік, в т. ч. для дочірніх підприємств та господарських товариств, заснованих за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР», у наступних розмірах:

- доходи від надання туристсько-екскурсійних та інших послуг (чистий дохід, інші операційні доходи, інші доходи) – 198 700 тис. грн.;

-  чистий прибуток  - 2 900 тис. грн.

 1. Доручити Правлінню ПрАТ «УКРПРОФТУР» (Президент ПрАТ «УКРПРОФТУР» Стрілець С.М.) та представникам акціонера ПрАТ «УКРПРОФТУР» у складі Наглядових рад акціонерних товариств, заснованих за його участю:

3.1. Довести основні узагальнюючі показники фінансового плану ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2018 рік,  суб’єктам господарювання заснованих за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР», згідно пункту 2 даного Рішення;

3.2. Укласти Додаткові угоди до Контрактів (з поквартальною розбивкою) з керівниками дочірніх підприємств, акціонерних та господарських товариств, заснованих за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР» у розмірах, згідно додатку  до даного Рішення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «УКРПРОФТУР»  за 2017 рік (тис. грн.):

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

268401

259925

Основні засоби

204781

199734

Довгострокові фінансові інвестиції

17882

15273

Запаси

5034

3660

Сумарна дебіторська заборгованість

19337

26907

Грошові кошти та їх еквіваленти

9778

4643

Нерозподілений прибуток

(5220)

(239)

Власний капітал

234754

230124

Статутний капітал

212281

212281

Довгострокові зобов’язання

1300

2490

Поточні зобов’язання

31076

26631

Чистий прибуток (збиток)

3455

7304

Середньомісячна кількість простих іменних акцій (шт.)

2115030

2115030

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

797

917

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом на 24 годину 17 квітня  2018 року, за три робочі дні до дня проведення зборів.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ).

Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свідчить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право:

 1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;
 2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;
 3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;
 4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;
 5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;
 6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;
 7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;
 8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;
 9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
 10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть за адресою: м. Київ, вул. Р.Окіпної, 2, 2 поверх, приймальня Президента ПрАТ «УКРПРОФТУР» в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 11.00 по 15.00, до дати проведення річних Загальних зборів, а в день проведення річних Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці проведення річних Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Президент ПрАТ «УКРПРОФТУР» Стрілець Сергій Миколайович, тел. (044) 568-44-28.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій 2 115 030 штук, кількість голосуючих акцій 2 115 030 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.ukrproftur.ua/index.php/explore

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в щоденному офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №56 (2809)  від 22 березня 2018 р.                   

Телефон для довідок: (044) 568-44-28.

Наглядова рада ПрАТ «УКРПРОФТУР».

 

Read more

Cкликання позачергових Загальних зборів

Шановний акціонере !

Приватне акціонерне товариство «УКРПРОФТУР», код ЄДРПОУ 02605473, місцезнаходження: 02002, м. Київ, вулиця Раїси Окіпної, 2 повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів, що відбудуться 07 грудня  2017 року за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, Г\К «Турист» (2-й поверх) кабінет Президента ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Реєстрація учасників з 10 год. 20 хв. до 10 год. 50 хв.

Початок зборів об 11 год. 00 хв.

Питання Порядку денного:

 1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

 1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР» у складі трьох осіб, а саме:

-  Сторожко Аліни Олександрівни – голова комісії,

- Стецишин Тетяни Антонівни – член комісії;

- Дяченко Наталії Дмитрівни – член комісії.

 1. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення позачергових Загальних зборів Товариства, призначених на 07.12.2017р., та складання Протоколу про підсумки голосування.
 2. Лічильній комісії забезпечити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного позачергових Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».

 

 1. Про порядок проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

 1. Голосування на позачергових Загальних зборах ПрАТ «УКРПРОФТУР» з питань порядку денного буде здійснюватись шляхом використання бюлетенів для голосування.
 2. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.
 3. Затвердити наступний регламент позачергових Загальних зборів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв.
 4. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.
 5. Збори акціонерів продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

 

 

 1. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

 1. Головою позачергових Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР» обрати акціонера-ФПУ, в особі Саєнка Володимира Володимировича, заступника Голови ФПУ.
 2. Секретарем позачергових Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР» обрати начальника управління корпоративних прав та правового забезпечення Товариства Головенця Василя Сергійовича.

 

 1. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансового плану ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2018 рік.

Проект рішення:

 1. Визнати основними напрямами діяльності ПрАТ «УКРПРОФТУР»
  на 2018 рік:

- обслуговування туристів, інших клієнтів на прийомі у власних господарствах (готелях, туркомплексах, пансіонатах, кемпінгах, турбазах тощо);

- організація транспортних туристичних подорожей;

- надання послуг підприємствами харчування та торгівлі;

- надання інших додаткових послуг, передбачених Статутом Товариства (в т.ч. здача основних фондів в оренду, які простоюють та не задіяні у господарській діяльності, реалізація об’єктів нерухомості, подальше використання яких є недоцільним, утримання збитковим і т. д.);

- схоронність профспілкового майна в межах п.5 Угоди між ФДМУ та ФПУ про взаємодію №73 від 17.02.2012.

 1. Затвердити узагальнюючі показники фінансового плану суб’єктів господарювання системи ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2018 рік, в т. ч. для дочірніх підприємств та господарських товариств, заснованих за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР», у наступних розмірах:

- доходи від надання туристсько-екскурсійних та інших послуг (чистий дохід, інші операційні доходи, інші доходи) – 155 000 тис. грн.;

-  чистий прибуток  - 2 750 тис. грн.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 01 грудня 2017 року, за три робочі дні до дня проведення зборів.

Для участі у Загальних зборах представникам акціонера при собі необхідно мати паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитися за адресою - Україна, м. Київ, вул. Р.Окіпної, 2, 2 поверх, приймальня Президента ПрАТ «УКРПРОФТУР» в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 по 16.00, до дати проведення позачергових Загальних зборів, а в день проведення позачергових Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці проведення позачергових Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Президент ПрАТ «УКРПРОФТУР» Стрілець Сергій Миколайович, тел. (044) 568-44-28.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - доручення, оформлене згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано в щоденному офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №221 (2726)  від 21 листопада 2017 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.ukrproftur.ua/index.php/explore

Телефон для довідок: (044) 568-44-28.

Read more

Приватне акціонерне товариство «УКРПРОФТУР» повідомляє, що

07 червня 2017 року об 11 год. 00 хв. відбудеться засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР», на якому розглядатиметься питання про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УКРПРОФТУР», дочірніх підприємств, акціонерних та господарських товариств, заснованих за його участю за підсумками роботи І кварталу 2017  року.

Read more

Приватне акціонерне товариство «УКРПРОФТУР» повідомляє, що

30 травня 2017 року об 11 год. 00 хв. відбудеться розширене засідання Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР», з метою підведення підсумків фінансово-господарської діяльності Товариства за І квартал 2017  року, у якому візьмуть участь керівники дочірніх підприємств та господарських товариств, заснованих за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Read more

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

 

Read more

Особлива інформація

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 

 

 

Read more

Про скликання річних Загальних зборів, що відбудуться 05 квітня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної,

Шановний акціонере !

Приватне акціонерне товариство «УКРПРОФТУР», код ЄДРПОУ 02605473, місцезнаходження: 02002, м. Київ, вулиця Раїси Окіпної, 2 повідомляє про скликання річних Загальних зборів, що відбудуться 05 квітня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, Г\К «Турист» (2-й поверх) кабінет Голови Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Реєстрація учасників з 10 год. 20 хв. до 10 год. 50 хв.

Початок зборів об 11 год. 00 хв.

Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань:

Питання проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР» у складі трьох осіб, а саме:

-  Сторожко Аліни Олександрівни – голова комісії,

- Стецишин Тетяни Антонівни – член комісії;

- Дяченко Наталії Дмитрівни – член комісії.

2. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 05.04.2017 р., та складання Протоколу про підсумки голосування.

3. Лічильній комісії забезпечити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».

 

Питання проекту порядку денного:

2. Про порядок проведення річних загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

1. Голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «УКРПРОФТУР» з питання порядку денного про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» буде здійснюватись шляхом використання бюлетенів для кумулятивного голосування, а з інших питань порядку денного - шляхом використання бюлетенів для голосування.

2. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

3. Затвердити наступний регламент річних Загальних зборів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв.

4. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

5. Збори акціонерів продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

 

Питання проекту порядку денного:

3. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

1. Головою  річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР» обрати   ____________.

2. Секретарем річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР» обрати ___________.

 

Питання проекту порядку денного:

4. Про затвердження річного звіту ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт про результати фінансово-господарської  діяльності ПрАТ «УКРПРОФТУР», включаючи дочірні підприємства та господарські товариства, засновані за його участю за 2016 рік, згідно з додатком до даного Рішення.

2. Доручити правлінню ПрАТ «УКРПРОФТУР» (Голова Правління Стрілець С.М.):

2.1. Забезпечити дієвий контроль за ефективністю використання матеріальної бази та фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, створених за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР» з метою підвищення рівня рентабельності господарської діяльності і  недопущення збитків по системі;

2.2. Поліпшити фінансово-розрахункову дисципліну підвідомчих структурних підрозділів  з метою забезпечення повної  сплати ними всіх належних відрахувань та недопущення прострочення сплати дивідендів в 2017 році.

2.3. Зобов’язати керівників дочірніх підприємств, рекомендувати керівникам господарських товариств з метою виконання планових завдань на 2017 рік:

2.3.1. Забезпечити здійснення ефективної політики витрат дочірніми підприємствами та господарським товариствами системи ПрАТ «УКРПРОФТУР» в прямій залежності  до рівня їх доходів;

2.3.2. Вжити заходів щодо покращення роботи маркетингової служби суб’єктів господарювання  системи ПрАТ «УКРПРОФТУР» для підвищення рівня та якості надання готельних та туристсько-екскурсійних послуг з метою збільшення потоку туристів та екскурсантів.

 

Питання проекту порядку денного:

5. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «УКРПРОФТУР» за фінансовими результатами 2016 року, затвердження строку, порядку виплати дивідендів та покриття збитків.

Проект рішення:

1.Затвердити порядок розподілу чистого прибутку від господарської діяльності суб’єктів господарювання, створених та заснованих за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР» за підсумками роботи у 2016 році в сумі 3841 тисяч гривень за напрямками:

1.1. На виплату дивідендів на прості іменні акції товариства - 55 відсотків, що становить 2 112,55 тисяч гривень, з них:

- Федерації професійних спілок України – 96 відсотків, що становить

2 028,045 тисяч гривень;

- Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності –

4  відсотка, що становить 84,505 тисяч гривень;

1.2. На поповнення резервного фонду товариства – 5 відсотків, що становить 192,05 тисячі гривень;

1.3. Розмір чистого прибутку, що складає 40 відсотків та становить 1 536,40 тисячі гривень, використати на розширення та оновлення виробництва, соціальні програми та покриття збитків минулих періодів.

2. Суму чистого прибутку, отриманого від господарської діяльності ПрАТ «УКРПРОФТУР» за підсумками роботи 2016року  у розмірі 7 599  тис. грн. направити на виконання бізнес-планів модернізації готельних господарств, шляхом збільшення статутних капіталів дочірніх підприємств та господарських товариств системи ПРАТ «УКРПРОФТУР» відповідно до Постанови Президії ФПУ від 20.12.2016року
№ П-6-15 «Про встановлення особливого порядку розподілу коштів ПрАТ «УКРПРОФТУР».

3. Затвердити суму дивідендів на одну просту акцію в розмірі 0,9988274 гривні.

4. Наглядовій раді ПрАТ «УКРПРОФТУР» (Голова Наглядової ради – Жугаєвич Я.В.) встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

5. Правлінню Товариства (Голова Правління - Стрілець С.М.) забезпечити виплату дивідендів на діючі розрахункові банківські рахунки акціонерів відповідно до цього Рішення Загальних зборів та Постанови Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР».

6. Встановити, що збитки дочірніх підприємств та господарських товариств, заснованих за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР», отримані за 2016 рік, покриваються за рахунок прибутку, отриманого ними в наступних періодах роботи.

 

Питання проекту порядку денного:

6 .   Про звіт Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

1.        Затвердити звіт про роботу Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР»
за 2016 рік згідно з Додатком до даного Рішення.

2.        Роботу Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» в 2016 році визнати такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

Питання проекту порядку денного:

7. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «УКРПРОФТУР» щодо
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік згідно з Додатком до даного Рішення.

 

Питання проекту порядку денного:

8. Про звіт Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

1.    Затвердити звіт про роботу Правління Приватного акціонерного товариства «УКРПРОФТУР» за 2016 рік згідно з Додатком до даного Рішення.

2.    Роботу Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» в 2016 році визнати такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

Питання проекту порядку денного:

9.  Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансового плану ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2017 рік.

Проект рішення:

1. Визнати основними напрямами діяльності ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2017 рік:

- обслуговування туристів, інших клієнтів на прийомі у власних господарствах (готелях, туркомплексах, пансіонатах, кемпінгах, турбазах тощо);

- організація транспортних туристичних подорожей;

- надання послуг підприємствами харчування та торгівлі;

- надання інших додаткових послуг, передбачених Статутом Товариства (в т.ч. здача основних фондів в оренду, які простоюють та не задіяні у господарській діяльності, реалізація об’єктів нерухомості, подальше використання яких є недоцільним, утримання збитковим і т. д.);

- схоронність профспілкового майна в межах п.5 Угоди між ФДМУ та ФПУ про взаємодію №73 від 17.02.2012.

2. Затвердити узагальнюючі показники фінансового плану суб’єктів господарювання системи ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2017 рік, в т. ч. для дочірніх підприємств та господарських товариств, заснованих за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР»,  у наступних розмірах:

- доходи від надання туристсько-екскурсійних та інших послуг (чистий дохід, інші операційні доходи, інші доходи) – 149 663 тис. грн.;

        -  чистий прибуток  - 2 500 тис. грн.

 

Питання проекту порядку денного:

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР», у зв’язку із закінченням терміну дії контракту, а саме: Жугаєвича Яреми Васильовича, Перелигіної Людмили Федорівни, Тесленка Сергія Анатолійовича, Бутенка Миколи Олександровича, Дудника Василя Олексійовича, Євдокимової Тетяни Олександрівни, Колесника Миколу Павловича, Кривов’язого Степана Йосиповича, Паламарчук Нелі Анатоліївни,  Петрова Михайла Миколайовича, Сібільова Вадима Дмитровича, Труханова Георгія Федоровича, Шкварковського Володимира Антоновича, Ясько Тетяни Дмитрівни.

 

Питання проекту порядку денного:

11.     Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

Чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» (стаття 35) проект рішення з даного питання не передбачено.

 

 

 

Питання проекту порядку денного:

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР», визначення розміру їх винагороди.

Проект рішення:

1.             Встановити, що оплата (винагорода) здійснюється за кожну участь у засіданні Наглядової ради та постійно діючих комісій, виходячи з наступного:

2.1. Голові Наглядової ради Товариства у розмірі – 150% прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2.2. Заступникам Голови Наглядової ради Товариства у розмірі – 130% прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2.3. Головам постійних комісій Наглядової ради Товариства у розмірі – 125% прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2.4. Заступникам голів постійних комісій Наглядової ради Товариства у розмірі – 120% прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2.5. Членам Наглядової ради Товариства, які мають повну цивільну дієздатність та є представниками акціонера у розмірі – 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

2.        Затвердити текст цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та обраними членами Наглядової ради згідно з Додатком,  на умовах пунктів 1 та 2 до даного Рішення.

3.        Уповноважити Голову Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» Стрільця Сергія Миколайовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР».

4.        Членам Наглядової ради, здійснювати свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правових договорів з Товариством та відповідно до Статуту ПрАТ «УКРПРОФТУР».

5.        Зобов’язати Голову Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» Стрільця Сергія Миколайовича вчинити всі інші дії пов’язані з виконанням даного рішення.

 

Питання проекту порядку денного:

13. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

1.       Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «УКРПРОФТУР», шляхом викладення його в новій редакції, що оформлена окремим додатком до цього Рішення, який є його невід’ємною частиною.

2.       Від імені акціонерів ПрАТ «УКРПРОФТУР»:

2.1.  Доручити Голові річних Загальних зборів Товариства підписати Статут в новій редакції, що затверджений пунктом 1 даного Рішення.

2.2.   Уповноважити Голову річних Загальних зборів Товариства посвідчити нотаріально підпис на змінах до Статуту ПрАТ «УКРПРОФТУР».

3.        Доручити Правлінню  ПрАТ «УКРПРОФТУР»:

3.1.   Зареєструвати зміни до Статуту ПрАТ «УКРПРОФТУР», що викладені в новій редакції та оформлені окремим додатком до даного Рішення, в органах державної виконавчої влади в порядку, встановленому діючим законодавством, а також призначити уповноваженого представника ПрАТ «УКРПРОФТУР» для вчинення дій щодо реєстрації зазначених змін до Статуту ПрАТ «УКРПРОФТУР».

3.2.  Вчинити інші дії, пов’язані із виконанням даного Рішення в порядку, встановленому діючим законодавством та Статутом Товариства.

 

Питання проекту порядку денного:

14. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Ревізійну комісію, Наглядову раду,  Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

1.         Внести зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР», в редакції, що додається.

2.        Правлінню ПрАТ «УКРПРОФТУР» вчинити дії, пов’язані із виконанням даного Рішення, в установленому порядку.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (тис. грн.):

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

259925

237972

Основні засоби

199734

190823

Довгострокові фінансові інвестиції

15273

17482

Запаси

3660

3440

Сумарна дебіторська заборгованість

26907

11334

Грошові кошти та їх еквіваленти

4643

5793

Нерозподілений прибуток

(239)

(6544)

Власний капітал

230124

213890

Статутний капітал

212281

212281

Довгострокові зобов’язання

2490

3056

Поточні зобов’язання

26631

20722

Чистий прибуток (збиток)

7304

2741

Середньомісячна кількість простих іменних акцій (шт.)

2115030

2115030

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

917

889

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 30 березня 2017 року, за три робочі дні до дня проведення зборів.

Для участі у Загальних зборах представникам акціонера при собі необхідно мати паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитися за адресою - Україна, м. Київ, вул. Р.Окіпної, 2, 2 поверх, приймальня Голови Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09.00 по 16.00, до дати проведення річних Загальних зборів, а в день проведення річних Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці проведення річних Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР» Стрілець Сергій Миколайович,
тел. (044) 568-44-28.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - доручення, оформлене згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.ukrproftur.ua/index.php/explore

Телефон для довідок: (044) 568-44-28.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі  Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 03.03.2017р. №43(2548)

 

 

Наглядова рада ПрАТ «УКРПРОФТУР»                                                             

Read more

Про компанію

Приватне акціонерне товариство "Укрпрофтур" створене рішенням Федерації профспілок України та Фонду соціального страхування України 28 жовтня 1991 року. До його статутного фонду передані всі туристичні господарства, підприємства та організації, що були підпорядковані Українській республіканській раді по туризму та екскурсіях і належали на праві власності профспілкам України